Son Info Servis aplikacija za objedinjenu naplatu je integralno softversko rešenje za Službu objedinjene naplate komunalnih usluga koje od 2008. godine uspešno funkcioniše u Službi objedinjene naplate u Javnom stambenom preduzeću “Loznica” iz Loznice. Ovo specifično softversko rešenje je proizvod sopstvenog znanja i tehnologije i projektovali su ga naši inženjeri softvera za specifične potrebe objedinjene naplate. Ovo softversko rešenje zajedno sa celokupnom službom objedinjene naplate funkcioniše na najbolji način, uspešno poboljšavajući efikasnost rada cele službe koji se ogleda u procentu povećanja naplate komunalnih usluga. Aplikacija funkcioniše sa bazom od oko 33.000 potrošača i oko 120.000 usluga. Na godišnjem nivou broj transakcija je preko 2.000.000.

Aplikacija je veoma specifična u odnosu na druge knjigovodstvene aplikacije zbog toga što preduzeće koje obavlja delatnost objedinjene naplate ne mora biti vlasnik usluga za koje vrši fakturisanje i naplatu. Iz tog razloga aplikacija ima mogućnost da se u sistem objedinjene naplate osim lokalnih komunalnih preduzeća uključe i druga preduzeća kao što su osiguravajuća društva, internet i kablovski provajderi itd. Prednosti aplikacije su:

  • Jednostavna manipulacijama prostorima, uslugama i potrošačima.
  • Jednostavna priprema podataka za fakturisanje.
  • Jednostavna i brza pretraga podataka.
  • Objedinjenost procesa fakturisanja, storniranja i knjiženja.
  • Reklamacije na račun potrošača se obavljaju na šalteru objedinjene naplate uz minimalno vreme. Novi i stornirani računi se automatski proknjižavaju.
  • Preglednost podataka o zaduženjima i razduženjima potrošača.
  • Obračun za vodu ili neku drugu uslugu koja ima merni instrument je moguće uraditi na više načina, akontativno uz konačne obračune ili prijemom gotovog obračuna iz Vodovoda ili nekog drugog davaoca usluge.
  • Poboljšani i ubrzani načini knjiženja uplata upotrebom barkod čitača.
  • Ubrzani način knjiženja uplata uvozom elektronskog izvoda.
  • Mnogobrojni izveštaji o fakturisanim, storniranim i naplaćenim vrednostima po vrstama dokumenata.
  • Kompletna analitika i sintetika koja zadovoljava potrebe davaoca usluga uključenih u sistem objedinjene naplate.
  • Samostalno štampanje faktura ili eksport istih spremnih za digitalnu štampu.
  • A4 format štampe fakture sa prikazom kompletnih elemenata koji učestvuju u obračunu.
  • Formiranje tužbi i praćenje naplate po utuženjima.
  • Reprogrami dugova i praćenje naplate po reprogramima.
  • Formiranje kamata u željenom periodu.
  • Aplikacija za preduzeća učesnike u sistemu objedinjene naplate koji mogu da pristupe podacima za svoje potrošače.
  • Internet aplikacija za potrošače i njihov pristup svojim finansijskim i ostalim podacima.
  • Potpuna automnost rada sistema koji je nezavisan od intervencija proizvodjača aplikacije.
  • Tehnička podrška 24/7.

Sastavni deo ovoj aplikaciji je i servis za preduzeća koja su u sistemu objedinjene naplate i koji im omogućava da imaju pristup podacima za svoje potrošače. Da bi preduzeće iz sistema objedinjene naplate moglo da pristupi podacima za svoje potrošače potreba je samo ADSL internet konekcija i desktop aplikacija instalirana na računaru preduzeća. Za instalaciju ovog servisa potrebno je da se na Internet server u vlasništvu preduzeća objedinjene naplate instalira servis i obezbedi fiksna IP adresa. Troškovi održavanja ovog servisa su minimalni i iznose koliko i cena pretplate ADSL Internet konekcije. Ovaj Internet server i servis se koristi i za Internet verziju servisa koji je dodatak osnovnom informacionom sistemu.

Uspešnost koncepta objedinjene naplate

Na osnovu iskustava objedinjene naplate u Javnom stambenom preduzeću “Loznica” iz Loznice posle samo dve godine funkcionisanja ovog sistema došlo se do zaključka da sistem objedinjene naplate u potpunosti daje pozitivne rezultate. Ti pozitivni rezultati su:

  • Smanjenje troškova poslovanja (troškovi obračuna, utuženja, opomena, štampe i dostave faktura).
  • Smenjenje broja zaposlenih uključenih u sistem obračuna i naplate.
  • Povećanje procenta naplate u rasponu od 20-100% u odnosu na vreme pre uvodjenja sistema objedinjene naplate i u zavisnosti od davaoca usluga uključenih u sistem.
  • Ustaljenost u prilivu naplaćenih sredstava i njihovo održavanje na visokom nivou.
  • Sredjivanje baze podataka se vrši putem reklamacija gradjana koji prijavljuju promene vlasništva, odnosno uključivanje ili isključivanje neke komunalne usluge, promene površine itd.
  • Analizom baze podataka kroz stalno “uparivanje” podataka iz baza svih davaoca usluga, dolazi se do otkrivanja takozvanih “ispuštenih” korisnika. O ovome se obaveštavaju javna preduzeća koja izlaskom na teren utvrdjuju činjenično stanje i vrše promene kod korisnika usluga.
  • Ovakav sistem naplate potraživanja je znatno povoljniji za gradjane jer daje mogućnost plaćanja svih usluga sa jednom uplatnicom na jednom mestu koje je najbliže mestu boravka korisnika usluga (blagajne svih javnih preduzeća i šalteri svih pošti i banaka).
  • Prilikom utuženja neurednih platiša ne podnosi se više pojedinačnih tužbi za istu stranku već samo jedna, što je nekoliko puta jeftinije.
  • Eksportovanje i priprema uplatnica za digitalnu štampu još značajnije smanjuje troškove štampe u odnosu na samostalnu štampu.
  • Ukupna cena koštanja obavljanja ovog posla sada je znatno manja nego ranije a znatno veći su finansijski efekti naplate.

Internet Son Info Servis

Pored osnovne verzije aplikacije za objedinjenu naplatu razvijena je i Internet verzija aplikacije za objedinjenu naplatu koja omogućava gradjanima da putem interneta pristupe svim svojim računima i uplatama. Internet Son Info Servis je implementiran u Službi objedinjene naplate u Javnom stambenom preduzeću “Loznica” iz Loznice i uspešno funkcioniše od 2009. godine.

Gradjani u svakom trenutku mogu, preko svog Internet pregledača, da vide sledeće podatke:

  • Pregled usluga koje im se fakturišu.
  • Pregled finansijskog stanja po uslugama.
  • Pregled svih faktura sa detaljima.
  • Pregled svih uplata sa detaljima.
  • Pregled svih naloga za knjiženje sa detaljima.
  • Pregled mernih instrumenata i njihovih stanja.

Za instalaciju ovog servisa potrebno je da se na Internet server u vlasništvu preduzeća objedinjene naplate instalira servis i obezbedi fiksna IP adresa. Troškovi održavanja ovog servisa su minimalni i iznose koliko i cena pretplate ADSL Internet konekcije.

Na ovaj način je potrošačima omogućeno da bez odlaska na šaltere objedinjene naplate pregledaju i odštampaju svoje podatke i na taj način uštede svoje vreme. Sa ovim servisom se u potpunosti zaokružuje sistem objedinjene naplate obuhvatajući sve aspekte poslovanja. Takodje je na ovaj način ispunjena obaveza transparentnosti rada sistema s obzirom na značajnost celokupnog sistema prema gradjanima odnosno korisnicima usluga.